Järvamaa Spordiliit
 
 
Spordiliit Kalender Spordialad Koolisport Parimad sportlased Treenerid Spordirajatised Galerii Kontakt
 
 

Järvamaa Spordiliidu arengukava 2016 - 2020

Järvamaa Spordiliidu arengukava 2016 - 2020


Järvamaa Spordiliidu Arengukavad

Järvamaa Spordi arengukava 2013-2020

Järvamaa Spordiliidu arengukava 2011 -2015

HETKEOLUKORRA KIRJELDUS

Järvamaa Spordiliit (lühendina JSL) on asutatud 18. novembril 1992.a ja on avalikes huvides mittetulundusühinguna  tegutsev vabatahtlik piirkondlik spordiliit, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud sportliku tegevuse arendamisele Järvamaal.
Liit ühendab Järvamaal erinevate spordialadega tegelevaid, neid arendavaid ja toetavaid spordialaseid juriidilisi isikuid.
Järvamaa Spordiliit on Eesti Olümpiakomitee, Eestimaa Spordiliit Jõud ja Eesti Spordiveteranide Liidu liige.
Liidu eesmärgiks on spordi ja liikumisharrastuse arendamine ning selle tegevuse koordineerimine Järvamaal.
Alates 2007 aasta maikuust töötab spordiliit spordiinfokeskusena kõigi maakonna spordiorganisatsioonide ja sporditöötajate (kehalise kasvatuse õpetajad, treenerid, spordiklubide töötajad jt) ning sportlaste, spordiveteranide, harrastajate, kohtunike, toetajate ja kõigi teiste spordihuviliste jaoks.
Liidu asukohaks on Paide linn, Aiavilja 1 (Paide Spordihall) ja tegevuse piirkonnaks Järvamaa.
Liit on kinnitatud “Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja“.

Järvamaa Spordiliidul on liikmeid seisuga 1.01.2011.a 31 spordiklubi.

ORGANISATSIOONI PÕHIVÄÄRTUSED

Järvamaa Spordiliidu väärtused, millest lähtutakse oma tegevuses on:

Koostöövalmidus – organisatsiooni liikmed väärtustavad koostööd omavahel ja teiste organisatsioonidega, sest parimate lahendusteni on võimalik jõuda ainult heas koostöös.

Avatus  – organisatsiooni liikmete tegevus on suunatud nii sissepoole kui ka väljapoole st. omatakse aktiivset kontakti erinevate sektorite organisatsioonidega ning ollakse avatud uute arengule kaasaaitavate projektide käivitamisse ja läbiviimisse ning valmis panustama nendesse.

Kompetentsus -  organisatsiooni poolt pakutav info, teave ja teadmised on usaldusväärsed. Liikmed, juhatus ja tegevjuht suhtuvad oma töösse väga professionaalselt ja pühendunult ning  hinnatakse üksteise kompetentseid teadmisi valdkonnas.

MISSIOON
Järvamaa sporditraditsioonide hoidmine, arendamine ning kõigile järvakatele erineval sportlikul tasemel spordiharrastuse võimaldamine.

VISIOON
Aastaks 2015 on Järvamaa Spordiliidust saanud kogu maakonna spordielu koordineeriv, toetav, tugev ja elujõuline ning spordiüritustele igakülgselt kaasaaitav organisatsioon.

JÄRVAMAA SPORDILIIDU SWOT ANALÜÜS

Tugevused
• Juhatuse tahe kujundada Liit Järvamaa spordi esindusorganiks
• Hulk tegusaid liikmesklubisid
• Palgaline tegevjuht ja kontori olemasolu
• Konkreetsed sihtotstarbelised finantseraldused Liidule oma otsustusprotsesside ettevalmistamises ja ülesannete täitmiseks
• Osalemine spordinõukogu töös
• Hea koostöö Järvamaa Omavalitsuste Liidu ja Järva Maavalitsusega
Nõrkused
• Liidu vajalikkuse tunnetamise puudulikkus spordiklubide hulgas
• Vähene usalduslikkus liikmesklubide hulgas ning koostööpartnerite ja Liidu vahel
• Liidu vajalikkuse vähene põhjendatus
• Liikmesklubide vähene osalus otsustusprotsessis
• Piiratud rahalised vahendid
• Vähene koostöö Järvamaa Noorte Spordiliiduga
• Ebapiisav lisavahendite hankimine
• Pikaajaliste koostööpartnerite ja toetajate vähesus
Võimalused
• Usalduse taastamine liikmesklubide ja koostööpartnerite hulgas
• Konkreetsed sihtotstarbelised finantseraldused Liidule oma ülesannete täitmiseks
• Liikmete suurem haaratus Liidu otsustusprotsesside ettevalmistamisesse, otsustusprotsessidesse ja tegevustesse
• Liikmeskonna suurendamine
• Parem infovahetus, avatud juhtimis- ja finantstegevus
• Parem koostöö meediaga
• Ühtne Järvamaa spordisüsteem
• Ühtse spordiliidu atribuutika arendamine
Ohud
• Praeguste eestvedajate väsimine ja loobumine
• Liidu liikmeskonna vähenemine
• Liidu ja klubide vahelise infovahetuse vähene avalikustatus
• Klubide vähene huvi Liidu otsustusprotsesside ja tegevuse vastu
• Piiratud rahalised võimalused
• Liidu aktiivse tegevuse soikumine

EESMÄRGID aastaks 2015

• Maakonnas toimuvate traditsiooniliste spordi-, meistri- ja seeriavõistluste ning liikumissarjade väärtustamine ja toetamine;
• Liikumisharrastuse alaste tegevuste ja ettevõtmiste pidev toetamine ning propageerimine;
• Hea koostöö jätkamine ja suurendamine erinevate partnerorganisatsioonidega maakonna spordi arendamisel;
• Laiapõhjalise harrastusspordisüsteemi analüüsimine ja välja töötamine;
• Maakonna spordiklubide tegevuste järjepidev toetamine, motiveerimine ja koostöö arendamine.
 
TEGEVUSKAVA 2011-2015

Eesmärk 1
Maakonnas toimuvate traditsiooniliste spordi-, meistri- ja seeriavõistluste ning liikumissarjade väärtustamine ja toetamine.

ARENGUKAVA SEIRE

Järvamaa Spordiliidu juhatus on koostanud Liidu  arengukava aastateks 2011 –2015 ning mis on heakskiidetud Järvamaa Spordiliidu juhatuses  4. aprill 2011.aastal.
Järvamaa Spordiliidu arengukava koostamisel on lähtutud JSL põhikirjast, tegevuskavast, Kultuuriministeeriumi harrastusspordi lepingust, Eesti Spordiseaduse sätetest, Eesti Olümpiakomitee põhisuundadest.

Arengukava on koostatud viieks aastaks, kusjuures peale iga lõppenud aastat antakse hinnang liidu tegevusele ja vastavalt vajadusele viiakse sisse muudatused.
 

LISA 1 ORGANISATSIOONI PÕHIKIRJALISED EESMÄRGID, ÜLESANDED

Liidu eesmärgiks on spordi ja sportlike eluviiside arendamine ning selle tegevuse koordineerimine Järvamaal.

Eesmärkide täitmiseks Liit:  

 • Koondab ja ühendab spordist huvitatud juriidilisi isikuid Järvamaal ja peab Liidu liikmete arvestust; 
 • Propageerib spordiga tegelemist, sportlikke eluviise ja kaasab spordialaste mittetulundusühingute  kaudu Liidu tegevusse erinevate spordialade esindajaid;
 • Koostab koostöös maakonna kõigi spordiklubide ja -aladega Järvamaa tiitlivõistluste ja Liidu  võistluste juhendid, koordineerib, korraldab ning sõlmib lepinguid nende läbiviimiseks, süstematiseerib ja jäädvustab võistluste tulemused, koostab edetabeleid, komplekteerib ja lähetab Järvamaa koondisi võistlustele;
 • Kaitseb ja esindab oma liikmete ühishuvisid, teeb koostööd Eesti Olümpiakomitee ja spordiliitudega,  riigiorganitega, kohalike omavalitsustega, mittetulundus-organisatsioonidega, äriühingutega, üksikisikutega nii kodu- kui välismaal, määrab vajadusel Liidu esindajad teistesse organisatsioonidesse;
 • Koondab ressursse ja vahendeid praktilise, metoodilise ja muu abi osutamiseks oma liikmetele;
 • Nõustab Järvamaa spordiklubisid, ühendusi ja seltse ning nende juhte, treenereid ja liikmeid; 
 • Koostab Liidu arengukava, aasta tegevuskava ja –eelarve; 
 • Teeb ettepanekuid ja koostööd Järvamaa spordiehitiste ekspluateerimise ja rajamise planeerimisel;
 • Autasustab ja teeb asjaomastele asutustele ja isikutele ettepanekuid sportlaste, sporditöötajate ja –aktivistide autasustamiseks;
 • Edastab spordiinfot meediale; 
 • Määrab ja eraldab Liidu poolt kehtestatud korra alusel stipendiume

Maakonna spordiliidu kui infokeskuse ülesanded on:

 • Spordivõistluste materjalide (kalenderplaanid, võistlusjuhendid, võistlusprotokollid, võistlusmäärused jt)  koondamine, koostamine, tutvustamine ja säilitamine;
 • Koostöö Eesti Spordiregistri väljaarendamisel (spordiklubide jt spordiorganisatsioonide andmebaas;  spordirajatiste ja tervisespordiradade registri pidamine, treenerite ja kehalise kasvatuse õpetajate andmebaasi pidamine); 
 • Info vahendamine (noor)sportlaste terviseuuringute korraldamise kohta;
 • EOK jt organisatsioonide poolt välja antud spordi- ja liikumisharrastuse teabekirjanduse tutvustamine, spordi raamatukogu  väljaarendamine;
 • Liikumisharrastuse vajadusest teavitamine maakonna elanike hulgas;
 • Elektroonilise süsteemi tutvustamine http://www.trimm.ee/
 • Liikumisharrastuses osalejate nõustamise korraldamine.

LISA 2 LIIDU LIIKMED

Järvamaa Spordiliidul on liikmeid seisuga 1.01.2011 .a 31 spordiklubi.

 1. 80085996  AMBLA Spordiklubi
 2. 80079211  Orienteerumisklubi JOKA
 3. 80135613  Järva-Jaani Spordiklubi
 4. 80057178  Järva Noorte Maleklubi
 5. 80074679  Järvamaa Amburite Klubi
 6. 80085677  Järvamaa Bridžiselts
 7. 80074745  Järvamaa Jalgpalliklubi
 8. 80060499  Järvamaa Kabeklubi
 9. 80031061  Järvamaa Laskespordiklubi
 10. 80067700  Järvamaa Liikumispuuetega Inimeste Selts
 11. 80092766  Kergejõustikuklubi JÄRVALA
 12. 80031471  KOERU Spordiklubi
 13. 80023073  Kultuuri- ja Spordiklubi ALEM
 14. 80166097  Maadlusklubi Järvamaa Matimehed
 15. 80074627  Orienteerumisklubi JÄRVA KARUD
 16. 80108059  Paide Autospordiklubi
 17. 80115177  Paide Võrkpalliklubi
 18. 80127660  Roosna-Alliku Spordiklubi
 19. 80070919  Spordiklubi ESTO
 20. 80097522  Spordiklubi SARGVERE
 21. 80127619 Spordiklubi VARGAMÄE
 22. 80092157 Spordiklubi VÄÄTSA
 23. 80097321 Türi Auto-Motoklubi
 24. 80161295 Türi Ujumisklubi
 25. 80048647 Türi Võrkpalliklubi
 26. 80056546 Korvpalliklubi Seitse
 27. 80221086 MTÜ Järvamaa Ratsaspordi Klubi
 28. 80173157  Paide Ujumisklubi
 29. 80147674  Paide Vabatahtliku Tuletõrje Selts
 30. 80056210  Imavere Spordiklubi
 31. 80249481  Järvamaa Saalihokiklubi

LISA 3 KOOSTÖÖPARTNERID

• Järvamaa kohalikud omavalitsused
• Järvamaa Omavalitsuste Liit
• Järva Maavalitsus
• Spordiorganisatsioonid (spordiklubid, -seltsid)
• SA Paide Spordi- ja Tervisekeskus http://www.paidetervis.ee/
• Ettevõtjad, firmad
• Ajaleht “Järva Teataja” http://www.jt.ee/
• KUMA Raadio  http://www.kuma.fm/
• Kultuuriministeerium http://www.kul.ee/
• Eestimaa Spordiliit Jõud http://www.joud.ee/
• Eesti Spordiveteranide Liit http://www.esvl.ee/
• Eesti Olümpiakomitee http://www.eok.ee/
• Eesti Koolispordi Liit http://www.koolisport.ee/
• Kultuurkapitali Järvamaa Ekspertgrupp http://www.kulka.ee/
• Hasartmängumaksu nõukogu
• Eesti Sporditeabe Sihtasutus http://www.spordiinfo.ee/
• Ühendus Sport Kõigile http://www.sportkoigile.ee/
• Järvamaa infoportaal http://www.jarva.ee/
• Tervisesportlane, testi ennast! http://www.trimm.ee/
• Spordivarustus ja - rõivad  http://www.monkey.ee/

 

 Spordiliit
Avalik konkurss
Autasustamise statuut
Järvamaa spordiklubide register
JSL juhatuse otsused
JSL rahastamise jaotused
JSL üldkoosoleku protokollid
TEGEVUSKAVA
Reglemendid ja taotluste vormid
Arengukava
Põhikiri
Spordiklubid
Meist
Järvamaa andekate noorsportlaste toetamine
Järvamaa omavalitsuste sporditöötajad